Vergoedingen

PC 227

Op sectoraal niveau (PC 227) zijn er rond buitenlandvergoedingen & per diems geen concrete afspraken gemaakt in een CAO (enkel de filmproductie-sector heeft hier richtlijnen rond). Voor forfaitaire vergoedingen kijken we hier naar de federale wetgeving, die sinds april vorig jaar is aangepast.

De fiscus en de RSZ aanvaarden dat verblijfskosten die personeelsleden tijdens buitenlandse dienstreizen maken op forfaitaire basis worden vergoed door de werkgever. Die forfaitaire vergoedingen zijn vrijgesteld van belasting en rsz-bijdragen (als kosten eigen aan de werkgever), op voorwaarde dat ze niet hoger zijn dan de vergoedingen die de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking betaalt aan zijn ambtenaren die met een officiële opdracht in het buitenland worden belast.

Voorwaarde: het loon dat de werknemer voor deze dagen ontvangt, moet aan Belgische belastingen onderworpen zijn. 

De nieuwe dagvergoedingen die de ondernemingen uit de privé-sector mogen betalen, zijn de voor categorie 1 vermelde vergoedingen (carrière Hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken) voor reizen van minder dan 30 dagen. Voor reizen van meer dan 30 dagen zijn het de vergoedingen van categorie 2. Als de werkgever ook de kost voor maaltijden of kleine uitgaven ten laste neemt, bovenop de toekenning van de hierboven vermelde vergoedingen, dan moeten zij als volgt verminderd worden: 

- 15 % voor het ontbijt 
- 35 % voor het middagmaal 
- 45 % voor het avondmaal 
- 5 % voor de kleine uitgaven

Deze vergoedingen worden geacht  de kosten van maaltijden en andere kleine uitgaven (lokaal vervoer in het buitenland, drank, versnaperingen, fooien, lokale telefoongesprekken) te dekken, met uitsluiting van de logies- en reiskosten. Hogere dagelijkse forfaits kunnen enkel worden aanvaard op voorlegging van bewijsstukken.     

PSC 303.01

Maaltijden:

Een werkdag geeft recht op een volledige maaltijd (warm of koud). Bovendien moet na meer dan vijf opeenvolgende werkuren een lichte maaltijd worden opgediend. Deze maaltijden zijn ten laste van de producent.

Hiertoe kan de producent hetzij ter plaatse een volledige maaltijd aanbieden, hetzij aan de werknemer een vergoeding betalen die wordt bepaald op grond van de bijzondere voorwaarden van de arbeidsovereenkomst.

Verplaatsingen:

-Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden de kosten voor verplaatsingen in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van 35 km van de woonplaats van de werknemer niet terugbetaald. De verplaatsingskosten buiten een straal van 35 km van de woonplaats van de werknemer, zijn ten laste van de producent.

-Wanneer op verschillende plaatsen opnamen worden gemaakt, zijn de verplaatsingen tussen deze verschillende werkplaatsen altijd ten laste van de producent.

-De kosten voor de verplaatsingen die de werknemer met zijn eigen wagen doet, worden berekend aan de hand van het aantal afgelegde kilometers en van de prijs van een treinticket.

Verblijf:

Wanneer voor de productie van een film een verplaatsing moet worden gemaakt van verschillende dagen en wanneer de producent beslist ter plaatse te verblijven, zijn de verblijf– en ontbijtkosten ten laste van de producent, evenals een vergoeding die het avondmaal omvat.

Materiaal:

Voor het gebruik van het volgende materieel, dat toebehoort aan de werknemer, moet een overeen te komen vergoeding worden betaald: camera en toebehoren, bandopnemer en toebehoren, elektrisch materieel en gripmaterieel.

Stagiairs:

Hoewel de stagiairs niet worden betaald, hebben ze toch recht op dezelfde terugbetalingen als de werknemers.


Lees hier de volledige CAO