Verantwoordelijkheden

    

Op deze pagina vind je alle nodige informatie terug m.b.t. de verantwoordelijkheden, toegespitst op de verschillende types van tewerkstelling en de juridische aspecten.

1.  Administratieve verplichtingen
2.  Aansprakelijkheid in geval van ongevallen
3.  Risico in geval van wanbetaling m.b.t. prestatie
4.  Contractbreuk
5.  Gezag en ondergeschiktheid

 


1. Administratieve verplichtingen


Elk type van tewerkstelling vereist een aantal administratieve procedures, hetzij voor de werknemer, hetzij voor de werkgever/opdrachtgever. Of ze nu gedragen worden door de werknemer, de opdachtgever of een derde partij (uitzendbureau of derde betaler), het 'ad-hoc' karakter van deze prestaties zorgt voor extra administratieve inspanningen, rechtevenredig met het aantal keren dat het tijdelijk contract wordt verlengd, een fase waarvan de prijs ook een directe invloed heeft op de beheerskosten.

 

Concreet: 

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De administratie is voor rekening van de werkgever waarbij een deel kan worden ondersteund door een sociaal secretariaat.

De volgende formaliteiten dienen vervuld te zijn:

 • het opstellen van een arbeidsovereenkomst;
 • het uitvoeren van een Dimona-aangifte, of het bijhouden van een personeelsregister voor werkgevers die geen Dimona-verplichting hebben;
 • het bijhhouden van een speciaal personeelsregister voor werknemers die gelijktijdig op meerdere werkplekken aan het werk zijn, met uitzondering van de plekken waar een algemeen personeelsregister wordt bijgehouden;
 • het opstellen van een arbeidsreglement ;
 • het opstellen van een maandelijkse loonfiche voor elk personeelslid;
 • het uitvoeren van een jaarlijks overzicht m.b.t. de prestaties van elke werknemer (individuele rekening);
 • het bijhouden van een validatieboek in geval van tijdelijke werkloosheid;
 • het vervolledigen van de documentatie m.b.t. werkloosheid (C4, C131, C103 ...), informatiebladen bestemd voor de ziekenfondsen, etc.
 • opstellen van documenten ter beëindiging van een contract, vakantieattesten, fiscale  fiches , …
 • het opstellen van het overzicht van de prestaties ten behoeve van het compensatiefonds voor kinderbijslag.

Er bestaan sociale secretariaten om ondernemingen te begeleiden en te ondersteunen wanneer zij deze (administratieve) stappen zetten.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

De administratieve formaliteiten worden vervuld door de uitzendkantoren en hun sociaal secretariaat.

Deze uitzendkantoren zorgen ervoor dat alle formaliteiten correct en volledig worden ingevuld.

De opdrachtgever zal slechts één factuur ontvangen, rechtstreeks van het uitzendbureau.

De werknemer zal ook alle nodige documenten ontvangen (loonfiches, C4, etc.) via het uitzendkantoor.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Administratieve procedures zijn volledig voor de rekening van de zelfstandige.

De stappen om zelfstandige te worden zijn:

• het openen van een professionele rekening;

• inschrijving op de Kruispuntbank voor Ondernemingen;

• aanvragen van een BTW-identificatienummer;

• aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds;

• aansluiten bij een mutualiteit.

Er bestaan organisaties om de zelfstandigen in deze processen te ondersteunen.

De opdrachtgever zal slechts één factuur van de zelfstandige die de prestatie heeft geleverd, ontvangen.

 

Ga terug naar boven


2. Aansprakelijkheid in geval van ongevallen

 

Indien de werknemer een fout begaat tijdens de uitoefening van zijn beroepsactiviteit en wanneer deze fout een letsel veroorzaakt, zijn er bepalingen voorzien waarbij de aansprakelijke wordt aangewezen (en dus ook diegene wie de slachtoffers in kwestie zal compenseren).

In juridische termen dient een verantwoordlijkheid "te worden gekoppeld aan de juridische gevolgen van een handeling, nalatigheid of onvoorzichtigheid". In mensentaal betekent verantwoordelijkheid opnemen vooral instaan voor je daden en de gevolgen daarvan. Er zijn twee soorten aansprakelijkheid: strafrechtelijke aansprakelijkheid en burgerlijke aansprakelijkheid.

De burgelijke aansprakelijkheid kan zowel contractueel als niet-contractueel (niet-contractuele aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die bestaat tussen twee mensen die niet zijn verbonden door een contract) vastgesteld worden.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "elke handeling van de mens met schade als gevolg, moet vergoed worden door diegene door wiens schuld de schade is ontstaan”.

Dit geldt niet alleen voor opzettelijke fouten, maar ook bij nalatigheid.

Een benadeelde partij kan aanspraak maken op een vergoeding op voorwaarde dat de volgende drie elementen kunnen aangetoond worden:

 • Er is een fout gemaakt bij de overste(n) van de verdachte
 • Er is schade veroorzaakt 
 • Er is een oorzakelijk verband tussen de schade en de gemaakte fout

De compensatie zal proportioneel gebeuren in verhouding met de vastgestelde schade.

Kortom, zelfs als een werknemer onder de juridische verantwoordelijkheid van een opdrachtgever valt, blijft het zijn taak om de zogenaamde "civiele" verantwoordelijkheid op te nemen en zich te gedragen als een op een "goede huisvader".

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De werkgever moet een arbeidsongevallenverzekering nemen voor het geheel van het personeel. Indien de werknemer een fout begaat tijdens de uitoefening van zijn beroepsactiviteit en wanneer deze fout een letsel veroorzaakt, dan moet de werkgever zijn verantwoordlijkheid opnemen ten aanzien van het slachtoffer die de gevolgen draagt door de nalatigheid van de werknemer en dus de schade betalen.

Hetzelfde geldt voor de uitzendkrachten, hier is het de opdrachtgever die verantwoordelijk is.

De aangewezen verantwoordelijke (werkgever of opdrachtgever) kan zich altijd keren tegen de werknemer of uitzendkracht indien men van oordeel is dat het gedrag van de persoon in kwestie niet overeen kwam met wat van hem/haar verwacht werd. 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Zoals bepaald in artikel 1a bis is het de opdrachtgever die wordt beschouwd als de werkgever wanneer het over een prestatie gaat.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De zelfstandige is verantwoordelijk voor de gevolgen gelinkt aan zijn of haar activiteiten. In het algemeen onderschrijft de zelfstandige zich aan een verzekering m.b.t. 'Burgelijke Aansprakelijkheid Beroepsleven' dat schade, veroorzaakt aan derden in het kader van de uitoefening van hun functie, dekt.

 

Ga terug naar boven


3. Risico in geval van wanbetaling met betrekking tot prestatie


Alle prestaties moeten worden vergoed. Afhankelijk van het type van tewerkstelling zal de naleving van de betalingsvoorwaarden volgens de contractuele voorwaarden tussen de partijen worden verzekerd door de verschillende officiele instanties (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Rechtbank van Koophandel, etc.).

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Indien het tijdstip van betaling niet door een collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement is vastgelegd, moet het loon uiterlijk op de vierde werkdag, na de periode waarop het loon normaal gestort wordt, uitgekeerd worden.

De wetgever heeft ook strafrechtelijke sancties voorzien, in geval van niet-betaling van de vergoeding door de hoofdelijk aansprakelijke of, in geval van het niet opvolgen van de waarschuwing, gestuurd vanuit de inspectiediensten.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Het uitzendbureau verzekert de storting van de vergoeding waarop de uitzendkracht recht heeft, uiterlijk binnen de 8 dagen die volgen op het versturen van de prestatiefiche waarin het aantal uren wordt ingeschreven, ongeacht of de prestatie al dan niet betaald is geweest door de opdrachtgever.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

De derde betaler is niet verplicht om de prestatie uit te betalen, zolang hij de betaling van de opdrachtgever zelf niet heeft ontvangen.

Echter, van zodra de betaling is uitgevoerd, wordt de derde betaler verantwoordelijk geacht voor de ontvangst en inning van de verschuldigde bijdragen.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige 

De zelfstandige draagt de economische risico's. Hij factureert de geleverde prestaties, bepaalt de wijze van betaling (vaste prijs per dienst, per uur, percentage van de omzet, ...). In principe bestaat er geen minimum vergoeding. Bij niet betaling van de factuur of bij het niet-naleven van een overeenkomst is de wet op de koophandel van toepassing.

 

Ga terug naar boven


4. Contractbreuk

 

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd: eenzijdig door de werkgever/opdrachtgever of door de werknemer, in onderling akkoord tussen de partijen.

Er moet rekening worden gehouden met de verschillende maatregelen ter bescherming van de tewerkstelling die worden gehanteerd door de verschillende sectoren waarin de activiteiten uitgevoerd worden. Deze maatregelen omvatten, in sommige gevallen, de procedures voor de beëindiging van de samenwerking.

 

Concreet:

rechtstreeks Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De werkgever en werknemer hebben beiden het recht om eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur:

 • Omwille van een dringende reden;
 • Ofwel door aankondiging van een opzegtermijn (ontslag door de werkgever moet gemotiveerd worden en er moet een bepaalde opzegtermijn gegeven worden aan de andere partij, meestal enkele weken of maanden vóór de einddatum van het contract);
 • Ofwel mits betaling van een vergoeding die de opzegtermijn compenseert (in geval van een onmiddellijke en ongerechtvaardigde beëindiging van de arbeidsovereenkomst).

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Als het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst beëindigt voor het einde van de prestatie, zal een vergoeding verschuldigd zijn aan de uitzendkracht, tenzij de beëindiging optreedt tijdens de proefperiode of in geval van een dringende reden.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Geen enkele bepaling is hieromtrent voorzien in het kader van artikel 1a bis.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige 

Als een bestelbon (of overeenkomst) werd ondertekend door beide partijen, moeten de bepalingen m.b.t. contractbreuk worden vermeld in de algemene voorwaarden.

Indien de overeenkomst tussen de zelfstandige en de opdrachtgever mondeling werd gemaakt, geldt een verbrekingsvergoeding enkel als een morele verplichting.

 

Ga terug naar boven


5. Gezag en ondergeschiktheid


De juridische ondergeschiktheid, het feit dat een prestatie onder het gezag van een ander persoon wordt geleverd, is een essentieel onderdeel van een arbeidsovereenkomst. Indien er alleen een band van economische ondergeschiktheid aanwezig is, zijn de partijen niet gebonden door een arbeidsovereenkomst, maar wel bijvoorbeeld door middel van een andere contractuele relatie, zoals een aannemingscontract. In dit geval zal de werknemer niet als werknemer worden beschouwd maar als zelfstandige, met de financiële en juridische gevolgen van dien.

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De juridische ondergeschiktheid is een recht waarover de werkgever beschikt om gezag uit te oefenen over de werknemer (wat veronderstelt wordt als het kunnen geven van instructies, orders en om het geleverde werk te kunnen controleren) en de verplichting als werknemer om dit gezag te aanvaarden.

Het gezag kan niet altijd uitgeoefend worden, maar moet wel mogelijk zijn. Het moet niet permanent aanwezig zijn, maar hoeft slechts occasioneel voelbaar te zijn.

Tenslotte kan de autoriteit die uitgeoefend wordt door de werkgever van directe of indirecte aard zijn. De uitoefening van dit gezag betekent niet dat de werknemer niet kan genieten van een zekere autonomie.

Voor de uitzendkrachten zijn de voorwaarden dezelfde aangezien het de gebruiker is die beschouwd wordt als werkgever en in die zin ook beschouwd wordt als verantwoordelijke.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Ondergeschiktheid wordt gedefinieerd als onderdeel van een arbeidsovereenkomst. Echter, als een prestatie of een uitvoering van een werk plaats heeft, onder sociaal-economische omstandigheden die vergelijkbaar zijn met diegene waarin een werknemer zich bevindt ten opzicht van zijn werkgever, dan is artikel 1a bis niet van toepassing.

De onduidelijkheid rond dit punt wordt ook besproken in een advies van de NAR (zie punt B.: lacunes als gevolg van het kunstenaarsstatuut advies 1744 NAR).

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige 

De zelfstandige beheert zelf de uitvoering van zijn werk. Het is natuurlijk goed mogelijk dat de zelfstandige algemene instructies ontvangt over de aard van het uit te voeren werk, maar niets weerhoudt de zelfstandige om het werk op een ongebonden manier te organiseren, bestellingen te plaatsen en prijsafspraken te bepalen.

Evenzeer moet de zelfstandige in principe geen rechtvaardiging afleggen inzake het benutten van de werktijd of afwezigheden van de zelfstandige.

 

Ga terug naar boven