Stages

Een stage stelt de stagiair in staat om de op school verworven vaardigheden, kennis en attitudes in te oefenen en uit te breiden. De studenten krijgen tijdens de stage een goed beeld van het latere beroepsleven (de realiteit van de werkvloer, het werkritme, de nodige sociale vaardigheden, de arbeidsattitude, het verantwoordelijkheidsgevoel en de omgangsvaardigheden). De stage draagt ook bij tot de sociale en persoonlijkheidsvorming van de studenten. Het is voor hen vaak de eerste stap in het echte beroepsleven.

 • De student is de stagiair(e).
 • De stagegever is de onderneming of ondernemer bij wie de student-stagiair een stage volgt.
 • De stagementor is de door de ondernemer aangeduide werknemer om de leerling op de werkvloer te begeleiden.
 • De stagebegeleider is de stageverantwoordelijke in de school. Hij of zij is de tussenpersoon voor de ondernemer en de stagiair


Wat zijn nu de opties voor stages & werkplekleren, binnen een wettelijk kader?


 

Opleidingsstage

 • Een onbezoldigde stage in het kader van de gevolgde opleiding.
 • Stageovereenkomst tussen opleidingsinstelling & werkgever is verplicht.
 • Stagiair wordt verzekerd door de opleidingsverstrekker.
 • Duur van de stage is variërend.

 

Mediastages

 • Enkel bestemd voor mensen die uitgestroomd zijn uit het onderwijs (pas afgestudeerden).
 • Professionele, onbezoldigde mediastages met een minimum van vier weken en een maximum van drie maanden.
 • Vereiste criteria:- 26 jaar & in beroepsinschakelingstijd.
 • mediarte.be fungeert als stagecoördinator.
 • Enkel ondernemingen uit PC 227.

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)

 • De beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) verschaft een wettelijk kader om een werkzoekende op vrijwillige basis stage te laten lopen in de onderneming.
 • Een BIO is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer
 • Een opleidingsplan is noodzakelijk en wordt goedgekeurd door VDAB.
 • Bezoldigd.
 • Leeftijd speelt geen rol.

Vrije studiestage

 • Sommige studenten willen, meestal in de vakantieperiodes, een stage verrichten op eigen initiatief, zonder dat de stage is opgelegd of voorzien in hun studieprogramma aan de opleidingsinstelling (hoofdzakelijk universiteiten, master-opleidingen). Het gaat dan om een vrije studiestage.
 • In een aantal (zeer geringe) gevallen kun je voor een vrije studiestage het akkoord van de opleidingsinstelling krijgen, zodat je tijdens je stage via de opleidingsinstelling verzekerd bent.  
 • Er moet voldaan worden aan specifieke voorwaarden: de studiestage is onbezoldigd (bezoldigde studiestages worden in geen geval verzekerd), de studiestage situeert zich binnen het academiejaar en dat tot uiterlijk het einde van de zomervakantie, de studiestage houdt rechtstreeks verband met de opleiding, de studiestage duurt niet langer dan 60 dagen
 • De duur van een vrijwillige zomerstage stage bedraagt in beginsel 150 uren, wat overeenstemt met 20 werkdagen.
 • De  inhoudelijke omkadering van de vrijwillige stage gebeurt binnen de universiteit onder toezicht van de voorzitter van de stagecommissie. Er dient geen juridisch werkstuk gemaakt worden en er volgt geen intervisie.

Stageovereenkomst Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vanaf 1 januari 2017) 

De stage eerste werkervaring is een 'stage waarbij een jonge niet-werkende werkzoekende die zich na zijn studies heeft ingeschreven bij Actiris een eerste werkervaring kan opdoen en waarvan de doelstelling erin bestaat de jongere, na de stage, rechtstreeks en duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt door de belemmeringen op te heffen die hij zou ondervinden om toegang te vinden tot de arbeidsmarkt.

 

 • de jongere moet bij het begin van de stage jonger zijn dan 30;
 • de jongere moet bij het begin van de stage houder zijn van hoogstens een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs;
 • gedomicilieerd zijn in het BHG;
 • minimum 78 dagen ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende.
 • Elke werkgever kan stages aanbieden in het kader van een eerste werkervaring.

Instapstage

 • Verliet je de schoolbanken zonder diploma secundair onderwijs en vind je moeilijk werk? Dankzij een instapstage doe je een eerste werkervaring, verdien je geld en sta je sterker op de arbeidsmarkt.
 • Een instapstage is een betaalde stage van drie maanden die je als jongere kan volgen in een bedrijf, een vzw of een overheidsdienst. De stage kan voltijds zijn of halftijds. Is ze halftijds dan wordt de andere helft aangevuld met competentieversterkende acties bij VDAB of een partner.
 • Onder de begeleiding van de werkgever en VDAB (of partner) werk je aan het ontwikkelen van je competenties en doe je ervaring op de werkvloer op. 

ALTERNATIEF VOOR WERKGEVERS WANNEER EEN STAGEPLAATS/LEER -EN WERKPLEK NIET MOGELIJK IS?

Jobstudent of werkstudent

 • Bezoldigd.
 • Een studentencontract vereist een aantal verplichtingen en heeft enkele specifieke kenmerken. De aard van de arbeid die de student verricht, bepaalt of het gaat om een contract voor bijvoorbeeld arbeiders, bedienden, ...
 • De jobstudent beschikt over een contingent van 50 werkdagen per jaar waarvoor een beperkte solidariteitsbijdrage verschuldigd is.
 • Werkstudent: wordt in meer dan één betekenis gebruikt. De meest gebruikte betekenis is: een student die de normale sociale zekerheidsbijdragen betaalt op zijn job. De student betaalt de normale bijdragen bijvoorbeeld als er geen studentenovereenkomst kan afgesloten worden of als er in het huidige kalenderjaar al 50 dagen zijn gewerkt.
 • Hogescholen en universiteiten verwijzen met ‘werkstudent’ naar studenten die werken en leren combineren. Ze hebben specifieke studiefaciliteiten voor zulke studenten.