Stages

De stagiair: Het beste veulen van de stal
Voor stagiairs vormen stages de gedroomde springplank naar een job in de audiovisuele sector. Maar ook voor werkgevers zijn stages de ideale manier om nieuw talent te ontdekken.
Stagiairs mogen echter niet zomaar als gratis werkpaard worden ingezet. Daarom informeren zowel werkgever als stagiair zich beter goed over hun rechten en plichten. Op die manier maak je samen van een stagiair het beste veulen van de stal.


 

Jargon voor dummies

 • De student is de stagiair(e)
 • De stagegever is de onderneming of ondernemer bij wie de student-stagiair een stage volgt
 • De stagementor is de door de ondernemer aangeduide werknemer om de leerling op de werkvloer te begeleiden
 • De stagebegeleider of -coördinator is de stageverantwoordelijke in de school en tussenpersoon voor de ondernemer en de stagiair

 
Wat zijn nu de opties voor stages & werkplekleren, binnen een wettelijk kader?

 

Opleidingsstage

 • Een onbezoldigde stage in het kader van de gevolgde opleiding
 • Stageovereenkomst tussen opleidingsinstelling & werkgever is verplicht
 • Stagiair wordt verzekerd door de opleidingsverstrekker
 • Duur van de stage is variërend

Mediastages

 • Enkel bestemd voor mensen die uitgestroomd zijn uit het onderwijs (pas afgestudeerden)
 • Professionele, onbezoldigde mediastages met een minimum van vier weken en een maximum van drie maanden
 • Vereiste criteria:- 26 jaar & in beroepsinschakelingstijd
 • mediarte fungeert als stagecoördinator
 • Enkel ondernemingen uit PC 227 en PSC 303.01

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)

 • De beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) verschaft een wettelijk kader om een werkzoekende op vrijwillige basis stage te laten lopen in de onderneming
 • Een BIO is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer
 • Een opleidingsplan is noodzakelijk en wordt goedgekeurd door VDAB
 • Bezoldigd
 • Leeftijd speelt geen rol

Vrije studiestage

 • Sommige studenten willen, meestal in de vakantieperiodes, een stage verrichten op eigen initiatief, zonder dat de stage is opgelegd of voorzien in hun studieprogramma aan de opleidingsinstelling (hoofdzakelijk universiteiten). Het gaat dan om een vrije studiestage.
 • In een aantal (zeer geringe) gevallen kun je voor een vrije studiestage het akkoord van de opleidingsinstelling krijgen, zodat je tijdens je stage via de opleidingsinstelling verzekerd bent.  
 • Er moet voldaan worden aan specifieke voorwaarden: de studiestage is onbezoldigd (bezoldigde studiestages worden in geen geval verzekerd), de studiestage situeert zich binnen het academiejaar en dat tot uiterlijk het einde van de zomervakantie, de studiestage houdt rechtstreeks verband met de opleiding en de studiestage duurt niet langer dan 60 dagen.
 • De duur van een vrijwillige zomerstage stage bedraagt in beginsel 150 uren, wat overeenstemt met 20 werkdagen.
 • De  inhoudelijke omkadering van de vrijwillige stage gebeurt binnen de universiteit onder toezicht van de voorzitter van de stagecommissie. Er dient geen juridisch werkstuk gemaakt te worden en er volgt geen intervisie.

First stage (voorheen: Stageovereenkomst Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

De stage eerste werkervaring is een stage waarbij een jonge niet-werkende werkzoekende die zich na zijn studies heeft ingeschreven bij Actiris een eerste werkervaring kan opdoen. De doelstelling bestaat erin de jongere, na de stage, rechtstreeks en duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt door de belemmeringen op te heffen die hij zou ondervinden om toegang te vinden tot de arbeidsmarkt.

 • De jongere moet bij het begin van de stage jonger zijn dan 30
 • De jongere moet bij het begin van de stage houder zijn van hoogstens een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs
 • Gedomicilieerd zijn in het BHG
 • Minimum 78 dagen ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende
 • Elke werkgever kan stages aanbieden in het kader van een eerste werkervaring

Korte opleiding met stage op de werkvloer (VDAB)

Ben je ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB? Dan kan een werkgever of uitzendkantoor je vragen of je een korte opleiding wil volgen.

 • Zo'n opleiding duurt maximum vijf voltijdse of tien halve dagen.
 • Tijdens de opleiding krijg je geen loon of premies. Je behoudt wel je uitkering op voorwaarde dat je toelating krijgt van VDAB om de opleiding te volgen.
 • Je mag zelf kiezen of je een korte opleiding met stage wil volgen of niet. Je bent niet verplicht om deel te nemen als een werkgever of uitzendkantoor je dit vraagt.

Instapstage

 • Verliet je de schoolbanken zonder diploma secundair onderwijs en vind je moeilijk werk? Dankzij een instapstage doe je een eerste werkervaring op, verdien je geld en sta je sterker op de arbeidsmarkt.
 • Een instapstage is een betaalde stage van drie maanden die je als jongere kan volgen in een bedrijf, een vzw of een overheidsdienst. De stage kan voltijds zijn of halftijds. Is ze halftijds dan wordt de andere helft aangevuld met competentieversterkende acties bij VDAB of een partner.
 • Onder de begeleiding van de werkgever en VDAB (of partner) werk je aan het ontwikkelen van je competenties en doe je ervaring op de werkvloer op.


ALTERNATIEF VOOR WERKGEVERS WANNEER EEN STAGEPLAATS OF LEER- EN WERKPLEK NIET MOGELIJK IS?
Jobstudent of werkstudent
 • Bezoldigd.
 • Een studentencontract vereist een aantal verplichtingen en heeft enkele specifieke kenmerken. De aard van de arbeid die de student verricht, bepaalt of het gaat om een contract voor bijvoorbeeld arbeiders of bedienden.
 • De jobstudent beschikt over een contingent van 50 werkdagen per jaar waarvoor een beperkte solidariteitsbijdrage verschuldigd is.
 • 'Werkstudent' wordt in meer dan één betekenis gebruikt. De meest gebruikte betekenis is: een student die de normale sociale zekerheidsbijdragen betaalt op zijn job. De student betaalt de normale bijdragen bijvoorbeeld als er geen studentenovereenkomst kan afgesloten worden of als er in het huidige kalenderjaar al 50 dagen zijn gewerkt.
 • Hogescholen en universiteiten verwijzen met ‘werkstudent’ naar studenten die werken en leren combineren. Ze hebben specifieke studiefaciliteiten voor zulke studenten.

 

Meer info? Stuur een mail naar info@mediarte.be