Betaald Educatief Verlof

Betaald educatief verlof voor opleidingen van mentors in de onderneming

Om het gebruik van mentors in ondernemingen aan te moedigen, breidt de ministerraad het toepassingsgebied van het educatief verlof uit.

Mentors die een opleiding volgen om stagiairs op de werkvloer op te volgen, komen in aanmerking voor het betaald educatief verlof!

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het betaald educatief verlof van toepassing maakt op de mentors waarvoor ondernemingen recht hebben op een doelgroepenvermindering. De minimumduur waaraan de opleiding moet voldoen om in aanmerking te komen voor het betaald educatief verlof geldt niet voor de opleiding tot mentor.

Ondernemingen kunnen op de werkvloer stagiairs uit het voltijds secundair onderwijs, jongeren met een leerovereenkomst of leerkrachten uit het secundair onderwijs een stage aanbieden op de werkvloer. De onderneming laat de stagiairs door een mentor begeleiden. Hiervoor heeft de werkgever recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen. De maatregel is echter onderbenut. De toevoeging van de opleiding tot mentor aan de lijst van opleidingen betaald educatief verlof moet de toepassing bevorderen.

Contacteer Eva De Wolf voor meer info.


Wat is nu eigenlijk betaald educatief verlof?


Het betaald educatief verlof is een recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon of om te genieten van supplementair verlof indien de gevolgde opleiding buiten de werkuren valt.
Het doel van het betaald educatief verlof is om het opleidingsniveau van de actieve beroepsbevolking te verhogen en het mogelijk maken dat iedereen zijn competenties kan verbeteren. 

De werkgever kan niet weigeren, maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof.

Het is de werkgever die de nodige stappen moet zetten ten aanzien van de FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg teneinde de kosten voor het betaald educatief verlof, opgenomen door zijn werknemers, te kunnen recupereren.


Wat zijn de te vervullen voorwaarden?

  • Het is niet noodzakelijk dat er een link bestaat tussen de gevolgde opleiding en de beroepsactiviteit die uitgevoerd wordt
  • De opleiding moet minstens 32 uren per jaar duren

Meer informatie


Betaald educatief verlof en maaltijdcheques?

Als een werknemer een vorming volgt in het kader van het betaald educatief verlof en deze vorming valt samen met zijn normale werkuren, dan is een maaltijdcheque verschuldigd voor de dagen van effectief gevolgde vorming die samenvallen met deze normale werkuren. Als de werknemer van het werk afwezig is in het kader van het educatief verlof maar de opleiding niet die dag volgt (bijvoorbeeld omdat hij thuis studeert), is geen maaltijdcheque verschuldigd.


Loongrens voor het schooljaar 2016-2017

Voor de afwezigheden in het kader van educatief verlof heeft de werknemer recht op de betaling van zijn normaal loon op de gebruikelijke vervaldata. Dit loon is evenwel begrensd tot een bepaald bedrag (behoudens akkoord van de werkgever om dit bedrag niet toe te passen). 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) beveelt in zijn advies van 22 november 2016 aan om dit bedrag vast te stellen op € 2.815 voor het schooljaar 2016-2017. Dit bedrag wordt bijgevolg geïndexeerd ten opzichte van de voorgaande schooljaren (€ 2.760 sinds het schooljaar 2013-2014).