Syndicale afvaardiging

PC 227

Oprichten en samenstelling van de syndicale afvaardiging:

Op vraag van minstens één representatieve werknemersorganisatie kan in elke onderneming met 10 of meer werknemers (in een bedrijf met minder dan 10 werknemers is het akkoord van de werkgever vereist) een syndicale afvaardiging opgericht worden.

De werknemersorganisaties stellen zich onderling akkoord over de verdeling van de afgevaardigden.

De delegatie wordt als volgt verdeeld op basis van het aantal werknemers:

 • <25 werknemers: 2 effectieven
 • van 25 tot 75 werknemers: 2 effectieven + 2 plaatsvervangers
 • van 76 tot 150 werknemers: 3 effectieven + 3 plaatsvervangers
 • >151 werknemers: 4 effectieven + 3 plaatsvervangers

Om de functie van syndicaal afgevaardigde te vervullen dient de werknemer aan de volgende condities te voldoen:

 • Ten minste 12 maanden anciënniteit bezitten en niet in een proefperiode of opzegperiode zijn
 • De pensioenleeftijd niet bereikt hebben
 • Geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel of van de Raad van Bestuur
 • Minstens halftijds tewerkgesteld zijn

Het mandaat van de afgevaardigde duurt vier jaar en is vernieuwbaar. Dit mandaat kan ten einde komen in het geval van het verstrijken van de termijn of ontslag, promotie van de werknemer tot een directiefunctie of in het geval van overlijden.

Bevoegdheid van de syndicaal afvaardiging:

 • De arbeidsverhoudingen
 • De toepassing van de sociale wetgeving, van de CAO's, van het arbeidsreglement en de arbeidsovereenkomst
 • Onderhandelingen op het sluiten van nieuwe CAO's of akkoorden in de schoot van de onderneming

Bij een geschil tussen de werknemer en de werkgever en op de vraag van de werknemer, heeft de syndicaal afgevaardigde het recht om door de werkgever gehoord te worden. De tussen de syndicale afvaardiging en de werkgever gesloten overeenkomsten zullen ter kennis worden gebracht van het personeel door aanplakking in de lokalen van de onderneming, behoudens wanneer het gaat om individuele gevallen.

Een stakingsaanzegging mag slechts schriftelijk ten minste 14 kalenderdagen en na uitputting van de verschillende overleg- en bemiddelingsprocedures ingediend worden.

De tijd die de syndicaal afgevaardigde steekt in de uitoefening van zijn mandaat wordt beschouwd als arbeidstijd. De syndicaal afgevaardigden beschikken elk over 14 dagen per mandaat voor de deelname aan syndicale activiteiten. Hij dient wel zijn overste op de hoogte te brengen van zijn dagen van afwezigheid.  

De syndicale afvaardiging kan, na kennisgeving aan de werkgever, overgaan tot alle schriftelijke en mondelinge mededelingen ten nut van het personeel. Deze mededelingen dienen van syndicale of professionele aard te zijn. Om een voorlichtingsvergadering voor het personeel te organiseren dient de syndicale delegatie voorafgaandelijk het akkoord te krijgen van de werkgever over de modaliteiten van de organisatie ervan. 

Statuut van vakbondsafgevaardigde:

Het mandaat van de syndicale afgevaardigde mag geen aanleiding geven tot enig nadeel of speciale voordelen voor diegene die het uitoefent. De afgevaardigde mag niet worden afgedankt om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van zijn mandaat.

 

CAO syndicale afvaardigingPC 303.01

Statuut van vakbondsafgevaardigde:

Als de productieploeg uit minimum 20 technici bestaat, moeten de producenten de voorzitter van het paritair subcomité en de representatieve werknemersorganisaties op de hoogte brengen van elke filmproductie en dit minstens 15 werkdagen na de eerste opnamedag.

Tegelijk wordt de namenlijst van de personeelsleden die op dat moment in dienst zijn, overgemaakt zodat de representatieve werknemersorganisaties een vakbondsafvaardiging kunnen installeren.

De vakbondsafvaardiging bestaat uit maximum 2 afgevaardigden per onderneming.  De representatieve werknemersorganisaties stellen de vakbondsafgevaardigden -voor akkoord- per aangetekende brief voor aan de producent.

Indien er geen vakbondsafvaardiging wordt geïnstalleerd, verdedigen de bestendigen de belangen van de werknemers.

 CAO 303.01