Eindejaarspremie

PC 227

Op 1 januari 2007 werd er in PC 227 een eindejaarspremie ingevoerd.

Alle werknemers die gedurende een volledig kalenderjaar ononderbroken verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, hebben in de maand december recht op een volledige eindejaarspremie gelijk aan het vast bruto maandloon van deze maand. Voor de werknemers die gedurende een volledig kalenderjaar ononderbroken verbonden zijn door meerdere contracten van bepaalde duur, wordt de premie berekend op basis van het gemiddelde brutoloon.  

De werknemers die niet gedurende een volledig kalenderjaar hebben gewerkt, hebben toch recht op een pro rata eindejaarspremie indien zij in dit jaar tenminste 130 dagen effectieve prestaties hebben geleverd voor dezelfde werkgever.

De werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst een einde neemt voor het tijdstip van de betaling van de eindejaarspremie, en dit omwille van ontslag door de werknemer zelf of omwille van een beëindiging in onderling akkoord, hebben enkel recht op een eindejaarspremie indien zij op het ogenblik van deze beëindiging van de arbeidsovereenkomst een anciënniteit hebben van vijf jaar in de betrokken onderneming.

De werknemer die voor het einde van het kalenderjaar ontslagen wordt heeft recht op de eindejaarspremie berekend pro rata de volledige maanden effectieve of gelijkgestelde tewerkstelling op voorwaarde dat hij zes maanden anciënniteit heeft voor de effectieve stopzetting van de arbeidsrelaties.

CAO eindejaarspremie

Aanvulling op CAO eindejaarspremie (2013)