Loonnorm

Loonnorm 2015-2016: wat zijn de gevolgen?

De loonnorm wordt om de twee jaar vastgelegd en bepaalt hoeveel de loonkosten mogen stijgen. Het is de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (hierna Loonnormwet genoemd), die de mogelijkheid creëert om de loonkostenontwikkeling in België preventief aan te passen aan de verwachte evolutie bij onze voornaamste handelspartners Duitsland, Nederland en Frankrijk. De loonnorm fungeert als een soort omkadering van het tweejaarlijkse loonoverleg. 

Logischerwijze omvat het begrip ‘loonkosten’ alle kosten die voor de werkgever gepaard gaan met de uitbetaling van het loon. Die omschrijving is zeer ruim. Ze omvat uiteraard de gewone maandelijkse bruto bezoldiging, de voordelen van alle aard (privégebruik bedrijfswagen, gsm, laptop, …), bonussen, premies, het vakantiegeld, maaltijdcheques, toeslagen bij de voordelen die worden toegekend voor de verschillende sectoren van de sociale zekerheid, toeslagen bij vergoedingen verschuldigd ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte, de vergoedingen voor opleidingen rechtstreeks of onrechtstreeks betaald aan de werknemers, …

Maximale marge?

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling, m.a.w. de loonnorm, werd bij wet gepubliceerd op 28 april 2015. Hierin werd de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 vastgelegd. 

-Voor wat 2015 betreft: bedraagt de marge 0%

-Voor wat 2016 betreft:

  • bedraagt de marge 0,5% van de brutoloonmassa (d.i. de totale kost van de werkgever, alle lasten inbegrepen);
  • mag de maximale marge voor loonkostenontwikkeling worden verhoogd met 0,3% van de loonmassa in netto. Dit mag evenwel geen bijkomende kosten voor de werkgever met zich meebrengen.

 

Op wie is de loonnorm van toepassing?

  •  Privésector: dit betreft de werkgevers en werknemers die onderworpen zijn aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en die onder de paritaire comités vallen
  • Economische overheidsbedrijven (sinds 27 april 2015): Dit betreft BELGACOM, de NMBS, Infrabel, bpost en Belgocontrol.