Financieel

 

    

Op deze pagina vind je de informatie terug m.b.t. de financiële aspecten van de tewerkstelling. Onder 'Loonkost' is er eveneens een vergelijking toegevoegd tussen de verschillende types van tewerkstelling.

1.  Salaris, barema’s, premies
2.  Sociale bijdragen
3.  Belastingen
4.  Voordelen in natura
5.  Werkingskosten
6.  Loonkost

 


1. Salaris, barema’s, premies

 

Vergoed worden voor je geleverde prestatie is één van de essenties van een tewerkstelling. Afgezien van de financiële kwestie, komt het er eerst op aan om de reële waarde van het werk te kunnen bepalen.

Als de lagere werkkost de start van projecten stimuleert en vergemakkelijkt, bemoeilijkt het anderzijds de evolutie van de werknemers die nood hebben aan een vergoeding in overeenstemming met hun persoonlijke verwachtingen. Hogere lonen, die werknemers aanmoedigen en motiveren, verhogen dan weer het productiebudget waardoor een productie moeilijker te verwezenlijken zal zijn.

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst werden minimumbarema’s vastgesteld door de bevoegde paritaire comités. De vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers worden verenigd in een Paritair Comité. Deze comités buigen zich over de kwestie m.b.t. de correcte verloning in verhouding tot de uitgeoefende functie en ervaring van de werknemer, dit sector per sector.

In onze sector zijn er twee paritaire comites actief, het PC 227 (audiovisueel) en het PSC 303.01 (filmproductie). Andere bepalingen over vergoedingen zijn ook voorzien, zoals bijvoorbeeld eindejaarspremies, extra vergoeding voor werken op zon- en feestdagen .

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige 

Als loontrekkende zijn er loonbarema’s die gerespecteerd moeten worden. Deze barema’s houden rekening met de sector, de functie en de ervaring van de werknemer. Het gaat over minimum barema’s. Het uiteindelijk loon wordt hierop gebaseerd maar ligt in de praktijk hoger.

In het PC 227 is er eveneens een eindejaarspremie voorzien.

Geen enkele bindende bepaling m.b.t. eindejaarspremies werd voorzien in het PSC 303.01.

De vergoeding van uitzendkrachten is gekoppeld aan de loonbarema’s en voorwaarden zoals die van toepassing zijn in het PC van de opdrachtgever waarbij de uitzendkracht tewerkgesteld is.

Uitzendkrachten genieten eveneens van een eindejaarspremie en alle andere vergoedingen die voorzien zijn in het PC waarin ze tewerkgesteld worden.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

In het kader van artistieke prestaties alsook voor de prestaties geleverd door zelfstandigen, is er geen vooraf bestaande prijsstelling. De vergoeding moet worden onderhandeld tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Ga terug naar boven


2. Sociale bijdragen

 

In België vormen de sociale bijdragen een heffing op de lonen van de actieve werknemers waarbij de solidariteit tussen alle werknemers (via de sociale zekerheid) gegarandeerd kan worden. Het principe is als volgt: actieve werknemers betalen in verhouding tot hun inkomen een bijdrage. Vervolgens beslissen de sociale partners (vakbonden, werkgeversorganisaties en ziekenfondsen) over de verschillende modaliteiten van het systeem.

De Belgische sociale zekerheid vervult drie functies:

 • 1. Bij verlies van het arbeidsinkomen (werkloosheid, pensionering, arbeidsongeschiktheid) ontvangt u een vervangingsinkomen;
 • 2. Bij bepaalde 'sociale lasten' (bijkomende kosten), zoals het opvoeden van kinderen of ziektekosten, ontvangt u een aanvulling op het inkomen;
 • 3. Als u onvrijwillig niet over een beroepsinkomen beschikt, dan ontvangt u bijstandsuitkeringen.

Voor werknemers die geen zelfstandige zijn, zijn er twee soorten bijdragen:

 • werkgeversbijdragen die variëren tussen de 30 en 45%, afhankelijk van het type van tewerkstelling. Deze worden verrekend op het bruto loon en worden toegevoegd aan de lasten van de werkgever.
 • persoonlijke bijdragen zijn 13,07%. Ze worden berekend op basis van het bruto loon, en worden rechtstreeks in mindering gebracht door de werkgever (en via het sociaal secretariaat doorgestort aan de rsz) omdat ze ten laste zijn van de werknemer.
   

Deze bijdragen worden afgehouden door de werkgever, het uitzendbureau of SBK, of door de derde betaler, om rechtstreeks verzonden te worden naar de Sociale Zekerheid (RSZ). In de meeste gevallen wordt de adminsitratie en effectieve doorstorting van de bijdragen uitgevoerd door een sociaal secretariaat.

Voor zelfstandigen is er slechts één sociale zekerheidsbijdrage, die rechtstreeks afhangt van het netto belastbaar inkomen. Deze bijdragen worden verrekend via het ondernemingsloket om ze vervolgens door te storten aan de RSZ.

 

Concreet:

rechtstreeks Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

1 - Een rechtstreekse arbeidsovereenkomst in geval van niet-artistieke prestaties 

Er moet met twee types van bijdragen rekening gehouden worden.

1. Het basisbedrag van de werkgeversbijdragen voor werknemers is 32,44% van het brutoloon van de werknemer.

De werkgever neemt deze voor zijn rekening.

Deze bijdragen variëren afhankelijk van de sector. Voor werkgevers uit PC 227 omvatten zij de bijdragen bestemd voor risicogroepen (0,10%) en de aanvullende bijdragen voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen - 0,04%). Voor werkgevers uit PSC 303,01, zijn er slechts bijdragen voor de risicogroepen (0,10%) waarmee rekening moet gehouden worden.

Voor sommige werknemers geniet de werkgever van een vermindering op de werkgevers bijdragen:

•          Voor de lage lonen, is er de 'werkbonus'. Afhankelijk van het brutoloon, wordt een forfaitair bedrag (184€ voor een brutosalaris van 1.501,82€) afgetrokken.

•          Het activa-plan met een verhoging van de tewerkstellingsgraad als doel.

•          ... (andere)

2. Persoonlijke bijdragen worden afgehouden op het deel van de werknemer. Ze verschijnen eveneens op de loonfiche. Ze schommelen rond de 13,07%.

Alle bijdragen worden afgehouden door de werkgever die deze op zijn beurt doorstort aan de RSZ (al dan niet via een sociaal secretariaat).

 

2 - Een rechtstreekse arbeidsovereenkomst in geval van artistieke prestaties 

De vergoedingen die worden uitbetaald aan een kunstenaar in ruil voor een prestatie worden behandeld als een loon waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Onder bepaalde voorwaarden kan een forfaitair deel van het uurloon of gemiddeld dagloon van de persoon die de artistieke diensten levert en/of artistieke werken produceert, vrijgesteld worden van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Deze vrijstelling geldt zowel voor werknemers die een arbeidscontract hebben afgesloten als voor degenen die onder het sociaal statuut van 'kunstenaar' vallen.

Er moet met twee types van bijdragen rekening gehouden worden:

1. 32,44 % voor de werkgeversbijdragen
2. 13,07%  voor de persoonlijke bijdragen, berekend aan 108% van het brutoloon.

Alle bijdragen worden afgehouden door de werkgever die deze op zijn beurt doorstort aan de RSZ (al dan niet via een sociaal secretariaat).

Bij de tewerkstelling van een kunstenaar kan de werkgever zich beroepen op een bijdragevermindering. Die vrijstelling geldt enkel voor de werkgeversbijdragen, niet voor de bijdragen van de werknemer. 

De bijdragevermindering gebeurt per tewerkstelling. Als een kunstenaar dus per dag voor meerdere werkgevers werkt, heeft ieder van die werkgevers recht op de vrijstelling:

 • 55,67 euro per dag vrijgesteld van sociale bijdragen (max. 50 maal per kwartaal);
 • 7,33 euro per uur vrijgesteld van sociale bijdragen (max. 380 maal per kwartaal).

 

De voorwaarde voor de toepassing van de bijdragevermindering voor kunstenaars is dat deze enkel kan worden doorgevoerd als ten minste aan het minimumloon wordt voldaan:

 • € 64,08 bruto per dag in geval van vrijstelling per dag; 
 • € 8,43 bruto per uur in geval van vrijstelling per uur.

 

Ook geldt als voorwaarde voor de toepassing van de bijdragevermindering voor kunstenaars dat minstens het interprofessioneel vastgelegd minimumloon wordt betaald.

 

Bron: Kunstenloket

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

1 - Een uitzendcontract in geval van niet-artistieke prestaties 

Er moet met twee types van bijdragen rekening gehouden worden.

1. Werkgeversbijdragen, die ongeveer rond 34.47% liggen, worden in rekening gebracht door de werkgever (het uitzendbureau) en vervolgens weerspiegeld in het bedrag dat gefactureerd wordt aan de opdrachtgever.

De voorzieningen voor uitzendkrachten zijn identiek aan die voor loontrekkenden.

Het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten houdt nog 0,5% aan werkgeversbijdragen af (0,4% voor opleidingen en 0,1% voor de risicogroepen). Voeg daarbij de sociale voordelen (o.a. eindejaarspremie) en de bijdragen kunnen oplopen tot 9,27%.

Vervolgens wordt de werkgeversbijdrage toegevoegd aan het vakantiegeld.

2. Persoonlijke bijdragen worden afgehouden op het deel van de werknemer. Ze verschijnen eveneens op de loonfiche. Ze schommelen rond de 13,07%.

Alle bijdragen worden afgehouden door het uitzendkantoor die deze op zijn beurt doorstort aan de RSZ (al dan niet via een sociaal secretariaat).

2 - Een uitzendcontract (via SBK) in geval van artistieke prestaties 

Er moet met twee types van bijdragen rekening gehouden worden:

1. Werkgeversbijdragen die schommelen rond 32,44%, worden in rekening gebracht door de werkgever (het uitzendbureau/SBK) en vervolgens doorgerekend in het bedrag dat gefactureerd wordt aan de opdrachtgever.*

De voorzieningen voor uitzendkrachten zijn identiek aan die voor loontrekkenden.

Hier moet men nog een bijdrage van 8,75% toevoegen voor het Sociaal Fonds van de uitzendsector en een werkgeversbijdrage op het vakantiegeld.

2. Persoonlijke bijdragen worden afgehouden op het deel van de werknemer. Ze verschijnen eveneens op de loonfiche. Ze schommelen rond de 13,07%.

Alle bijdragen worden afgehouden door het SBK die deze op zijn beurt doorstort aan de RSZ (al dan niet via een sociaal secretariaat).

(*) Bron: Kunstenloket


Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

(Enkel voor artistieke prestaties)

Er moet met twee types van bijdragen rekening gehouden worden.

1. De werkgeversbijdragen, die op ongeveer 45,45% liggen van 108% van het bruto salaris (in het kader van zogenaamde artistieke prestaties); gelijkgesteld aan 42.08%. Zij worden in rekening gebracht door de werkgever (de derde betaler) en vervolgens weerspiegeld in het bedrag dat gefactureerd wordt aan de opdrachtgever.

In gevallen waarin de werkgeversbijdragen met terugwerkende kracht worden geheven, zal de derde betaler deze betaling rechtstreeks doorgeven aan de werknemer.

Vervolgens wordt de werkgeversbijdrage toegevoegd aan het vakantiegeld dat stijgt tot 16,27% van het geïndexeerde brutobedrag aan 108%.

2. Persoonlijke bijdragen worden afgehouden op het deel van de werknemer. Ze verschijnen eveneens op de loonfiche. Ze schommelen rond de 13,07%.

Alle bijdragen worden afgehouden door de derde betaler en vervolgens doorgestort aan de RSZ.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige 

De bijdragen zijn direct afhankelijk van het netto belastbaar inkomen. Ze zijn als volgt:

• 22% voor inkomens lager of gelijk aan €54,398.06

• 22% voor inkomens vanaf €54,398.06, verhoogd met 14,16% van het verschil tussen het inkomen dat in de middenmoot ligt (€54,398.07 - €80,165.52) en €54,398.07

• 0% voor inkomens boven  €80,165.52

 

Ga terug naar boven


3. Belastingen


Voor individuen spreken we over de belasting op inkomsten van particulieren en zelfstandigen (personenbelasting), niet te verwarren met de vennootschapsbelasting , belastingaangifte van niet-inwoners (BNI) en rechtspersonenbelasting.
De personenbelasting (PB) wordt berekend op basis van het belastbaar inkomen.

In de praktijk wordt er voor werknemers rechtstreeks een roerende voorheffing afgehouden via de werkgever, het uitzendbureau of SBK of derde betaler om deze vervolgens rechtstreeks door te storten aan de fiscus. De minimale afhouding bedraagt 11,11%.

Eenmaal per jaar moet de werknemer zijn belastingaangifte invullen. Op basis van deze aangifte wordt de algemene berekening uitgevoerd, rekening houdend met de verschillende parameters (bedrag van de inkomsten, gezinssamenstelling, fiscale aftrek, etc.). De werknemer ontvangt dan zijn aanslagbiljet. Als hij/zij teveel voorheffing heeft betaald wordt dit teruggestort. Anderzijds, als er niet genoeg afgehouden is geweest, moet het verschil onherroepelijk terugbetaald worden.

Voor zelfstandigen is er geen roerende voorheffing. De zelfstandige verwacht het aanslagbiljet om op basis hiervan te kunnen vaststellen welk bedrag aan de fiscus moet overgemaakt worden. Merk op dat er oplossingen bestaan om via voorschotten te betalen; zo kan men vermijden om het bedrag in één keer te moeten betalen tussen de 12 en 18 maanden na het belastingjaar in kwestie.

Voor alle werknemers zijn belastingen op de inkomens van toepassing, na aftrek van beroepskosten en sociale premies.

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

 

De belastingen worden onmiddelijk afgehouden via de roerende voorheffing.

Het minimum is voorzien op 11,11%  De werknemer kan op elk moment vragen om dit percentage aan afhouding te verhogen. Dit overstijgt zelden 30%.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige 

Zelfstandigen betalen belastingen na ontvangst van het aanslagbiljet, over het algemeen tussen de 12 en 18 maanden na het einde van het jaar in kwestie.

De belastingen worden berekend op basis van de netto-inkomsten, na aftrek van kosten en sociale bijdragen.

Het belastingtarief is afhankelijk van het bedrag van de inkomsten:

Voor inkomens (*):

 •      van 0 à 7 900€ = 25%
 •      van 7 900 tot 11 240€  = 30%
 •      van 11 240 à 18 730€ = 40%
 •      van 18 730 à 34 33€ = 45%
 •      meer dan 34 330€ = 50%

 

(*) cijfers voor 2014

 

Ga terug naar boven


4. Voordelen in natura

 

Naast een vergoeding, kunnen werknemers genieten van voordelen in natura. Dit kan onder de vorm van een verlaagde prijs inzake maaltijden, een bedrijfswagen, gratis huisvesting of het gratis ontvangen van goederen.

Deze voordelen in natura (voordelen van alle aard) worden beschouwd als een beroepsinkomen. De werknemer die dit voordeel ontvangt, zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard.

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Enkele voordelen worden vastgelegd door de werkgever in het kader van de opdrachten, uitgeoefend door de werknemer: groepsverzekeringen, telefoon, reiskosten, etc.

Merk op dat een aantal voordelen van toepassing moeten zijn op alle werknemers, zoals maaltijdcheques bijvoorbeeld.

In PC 227 genieten de werknemers van een terugkerend systeem van voordelen, bedoeld om de koopkracht te verbeteren. Dit kan onder de vorm van ecocheques, cultuur-waardebonnen, aankoopbonnen, ...

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Er zijn geen bepalingen vastgelegd op niveau van voordelen voor werknemers die via een derde betaler werken.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

De zelfstandige beslist zelf welke uitgaven hij/zij nodig acht om de activiteiten uit te kunnen oefenen.

Dit kan onder meer restaurantkosten, kantoorapparatuur of auto's omvatten. Ontelbare dingen die als voordelen in natura kunnen beschouwd worden, zelfs in geval van onkosten.

De zelfstandige die apparatuur koopt in het kader van de beroepsactiviteit, blijft steeds de eigenaar van zijn aankoop.

 

Ga terug naar boven


5. Werkingskosten


Werkingskosten omvatten de uitgaven met betrekking tot de professionele activiteit die niet door de werkgever betaald worden. De meest voorkomende zijn reiskosten/verplaatsingskosten, kantoorapparatuur (inclusief computers), opleidingen, etc.

Als werknemer heb je automatisch recht op het algemene kostenforfait voor de kosten (onder andere die voor jouw verplaatsingen) die je gemaakt hebt om je beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen. Je kan er ook voor kiezen om je werkelijke kosten te bewijzen indien die hoger zijn dan het algemene forfait.

Als zelfstandige kan je eveneens de werkingskosten inbrengen op voorwaarde dat deze in verhouding staan met je uitgeoefende activiteit (elektriciteit, verwarming, etc.), voor verbruiksgoederen gerelateerd aan je onderneming (inkt, papier, batterijen, foto-apparatuur, harde schijven, etc.) en/of promotiekosten (website, visitekaartjes, relatiegeschenken, etc.).

 

Concreet:

rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Kosten die rechtstreeks verband houden met de professionele activiteit worden doorgaans gedragen door de werkgever of opdrachtgever.

Sommige kosten kunnen worden onderhandeld met de werkgever, wat het geval is voor representatiekosten of soms telefoonkosten. De financiële tegemoetkoming wordt dan geval per geval bepaald.

Andere kosten zijn afhankelijk van de bijzondere bepalingen zoals verplaatsingskosten.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht derde_betaler Zelfstandige

Kosten kunnen worden doorgerekend aan de opdrachtgever. Het gaat om de werkelijke kosten (op basis van bewijzen) of forfaitaire kosten. De beslissing om deze onkosten op zich te nemen, blijft echter steeds bij de opdrachtgever.

 

Rechtstreeks Uitzendkracht Derde_betaler Zelfstandige

Een zelfstandige heeft de mogelijkheid om de kosten, in verband met de uitgeoefende activiteiten, gedeeltelijk of volledig in te brengen.

Dit geldt ook voor de reiskosten, communicatie, apparatuur en andere exploitatie-kosten (verwarming, elektriciteit, etc.).

Bij de aanschaf van apparatuur zal de zelfstandige de kosten over een aantal jaren, afhankelijk van de aard van de apparatuur, kunnen afschrijven.

Hoewel de aanschaf van de apparatuur kadert in de beroepsactiviteit, blijft de zelfstandige eigenaar van zijn aankoop.

 

Ga terug naar boven


6. Loonkost

Tussen het bedrag dat de werknemer ontvangt en hetgeen de werkgever of opdrachtgever moet betalen, zit een duidelijk verschil. Het bevat zeer verschillende elementen waarbij de belangrijkste zijn: sociale bijdragen, belastingen (roerende voorheffing) en uitgaven met betrekking tot de aanwerving.

Afhankelijk van het type van tewerkstelling en de situatie van de werknemer, constateren we een significant verschil.

 

 

Ga terug naar boven