Meer weten over

Doelgroepvermindering

Voorstelling

Om de indienstneming en het aan het werk houden van oudere werknemers te stimuleren, kunnen werkgevers reeds aanspraak maken op een forfaitaire doelgroepvermindering ten bedrage van 400€ per kwartaal voor hun werknemers van 57 jaar of ouder. Vanaf 1 april 2007 werd de doelgroepvermindering voor oudere werknemers verruimd. Een werknemer van minstens 50 jaar oud en van wie het kwartaalloon een bepaalde grens niet overschrijdt, opent voor zijn werkgever het recht op een bijkomende bijdragevermindering waarvan het bedrag toeneemt met de leeftijd van de werknemer. Deze bijkomende vermindering is cumuleerbaar met de bestaande forfaitaire vermindering voor de minstens 57-jarigen.

 

Welke werkgevers ?

De werkgevers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan alle takken van de sociale zekerheid, komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering oudere werknemers. De meeste overheidswerkgevers zijn dus uitgesloten.

 

Voor welke werknemers ?

De werknemers moeten onderworpen zijn aan alle takken van de sociale zekerheid en behoren tot categorie 1 voor de toepassing van de structurele bijdragevermindering (het zijn dus geen werknemers uit de sectoren 'sociale maribel' noch uit de beschutte of sociale werkplaatsen). Ze moeten minstens 50/57 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal.

 

Bedrag van de vermindering

De doelgroepvermindering oudere werknemers wordt op verschillende wijze toegekend naargelang het refertekwartaalloon van de betrokken werknemer lager is dan 12.000€ of minstens gelijk is aan 12.000€. Het refertekwartaalloon is het brutokwartaalloon dat de werknemer verdient (of zou verdienen) indien hij voltijds werkt.

Hieronder vindt u schematisch weergegeven het forfaitaire verminderingsbedrag per kwartaal voor een werknemer met voltijdse kwartaalprestaties:

Leeftijd oudere werknemer op de laatste dag van het kwartaal: 54 - 57 jaar
>> Forfaitair verminderingsbedrag per kwartaal: 400€

Leeftijd oudere werknemer op de laatste dag van het kwartaal: 58 - 61 jaar
>> Forfaitair verminderingsbedrag per kwartaal: 1000€

Leeftijd oudere werknemer op de laatste dag van het kwartaal: 62 - 64 jaar
>> Forfaitair verminderingsbedrag per kwartaal: 1500€

Leeftijd oudere werknemer op de laatste dag van het kwartaal: ≥ 65 jaar
>> Forfaitair verminderingsbedrag per kwartaal: 800€

Bijkomende inlichtingen

 • Bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
  Victor Hortaplein  11
  1060  BRUSSEL
  Tel.: 02 509 31 11
  Fax: 02 509 30 19
 • Bij uw sociaal secretariaat  
 • Op de website van de RSZ vindt u onder 'Onderrichtingen voor de werkgevers' bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen