Cumul van de functies

PSC 303.01

Binnen de opnameploeg kan één werknemer verschillende functies cumuleren of kunnen daarentegen verschillende functies over meerdere werknemers worden uitgesplitst.
In geval van cumul wordt de hoogste functie, op het vlak van bezoldiging, in aanmerking genomen.

Indien de werknemer meer dan één functie uitoefent, moeten deze verschillende functies vooraf in de arbeidsovereenkomst worden vermeld.

De vakbondsafvaardiging gaat na of deze bepalingen worden nageleefd.

Er mag geen beroep worden gedaan op stagiairs om de vereiste werknemers te vervangen. Stagiairs mogen enkel naast de werknemers worden tewerkgesteld om hun beroepsopleiding af te maken of te vervolmaken. Er mag hen geen enkele functie of verantwoordelijkheid, vermeld in het hoofdstuk over de beroepskwalificaties, worden toevertrouwd wanneer de persoon die deze functie bekleedt niet aanvaardt het toezicht op deze stagiair onder zijn verantwoordelijkheid te verzekeren.

Vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst moet de werknemer de werkgever schriftelijk op de hoogte brengen van al zijn verbintenissen die hem zouden verhinderen zijn contractuele verplichtingen na te komen. Een werknemer die reeds gebonden is aan een voorafgaande arbeidsovereenkomst, moet schriftelijk toestemming krijgen van de werkgever–producent om zich tegenover derden te verbinden in een nieuwe overeenkomst tijdens de dagen of perioden die binnen de arbeidsovereenkomst vallen. Indien de werknemer deze verplichtingen niet naleeft, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst verbreken wegens ernstige reden.

 

Lees hier de volledige CAO