Meer weten over

CAO’s in een notendop

Maar wat staat er nu in deze CAO’s? Hieronder geven we alvast een samenvatting van de verschillende overeenkomsten. Voor de meest correcte informatie verwijzen we je door naar de CAO’s zelf of naar de arbeidswetgeving.


 

 

 

 

 

Let op:

voor de audiovisuele sector gelden er andere CAO’s  als voor de filmsector

 

 

 

 

 

 

Een klein overzicht van de basisregels van het spel:

Hoeveel ga ik verdienen?

Hoeveel uren mag ik op een dag maximaal werken?

Hoe worden zon- en feestdagen vergoed?

Hoeveel bedraagt de toeslag voor nachtarbeid?

Heb ik recht op eco-cheques?

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Geldt verplaatsingstijd als arbeidstijd?

Is een werkgever verplicht bij te dragen aan de vervoerskosten?

Wanneer heb ik recht op anciënniteitsverlof?

Wordt er vorming door de werkgever voorzien?

Wat is de minimum leeftijd voor SWT (Brugpensioen)?

Uitzendkrachten • Hoeveel ga ik verdienen?

PC 227

Het minimumloon dat je binnen de audiovisuele sector zal verdienen, hangt af van de functie die je uitoefent en van je ervaring. De functies die in de sector voorkomen werden gehergroepeerd in algemene categorieën waarbij rekening gehouden werd met verantwoordelijkheden, kennis, sociale interactie, operationele verplichtingen en minpunten van de functie.

Elke categorie verwijst naar een verschillend loonbarema. Deze barema’s omschrijven de minimum brutobedragen waaraan elke werkgever zich moet houden bij het uitbetalen van de lonen. Dit betekent echter niet dat je zelf niet kan onderhandelen met je toekomstige werkgever voor een hoger loon!

Alvast een paar voorbeelden van het minimumbedrag dat je waarschijnlijk zal verdienen tijdens je eerste jaar als werknemer:

 • Het minimumloon van een monteur zonder ervaring bedraagt 1.885,01€ bruto/maand
 • Het minimumloon van een script is 1.988,77€ bruto/maand
 • Dat van een geluidsman of -vrouw 2.117,88€ bruto/maand
 
Het minimumloon voor jouw functie berekenen kan hier:

 

PSC 303.01

Ook in de sector van de filmproductieis de verloning gebaseerd op functiebeschrijvingen. Hieronder enkele andere voorbeelden wanneer je tewerkgesteld wordt in de filmproductie-sector aan de hand van een contract van bepaalde duur. Hierbij worden wekelijkse minimum weddeschalen gebruikt om je minimumloon te bepalen:

 • Het minimumloon van een electro zonder ervaring bedraagt 490,32€ bruto/week
 • Het minimumloon van een 1ste regie-assistent is 698,60€ bruto/week
 • Dat van een acteur/actrice 821,61€ bruto/week

De loonbarema’s vind je terug op onze website.

Terug naar boven


 • Hoeveel uren mag ik op een dag maximaal werken?

Werkdagen van 9 tot 5 zijn een zeldzaamheid in de audiovisuele sector. Het werkpatroon hangt volledig af van uiteenlopende aspecten zoals de aard van de productie, de actualiteit of de te respecteren deadlines van bijvoorbeeld het televisiejournaal. Aangezien elke geleverde arbeidsprestatie en een flexibel werkpatroon correct verloond dienen te worden, hebben de sociale partners hiervoor een aantal regels opgesteld.

PC 227

In PC 227 zijn er specifieke regels voor werknemers die onderworpen zijn aan de grote flexibiliteit, uurschema’s die afwijken van de reguliere arbeidsduur. Voor hen wordt de maximum dagelijkse arbeidsduur vastgesteld op 12 uur. De wekelijkse arbeidsduur is beperkt tot 50 uur per week. Gedurende zes weken per jaar mag deze arbeidsduur opgetrokken worden tot 60 uur.

Hoe dan ook dient de onderneming zich zo goed mogelijk te organiseren zodat de werknemers die negen uur of meer per dag werken, tewerkgesteld worden in een regime van vier dagen in de week. De prestaties mogen ook niet langer dan 14 dagen na op elkaar uitgevoerd worden.

De werknemers die nachtarbeid verrichten mogen niet meer dan 50 uur per week presteren. In het geval dat nachtprestaties verdeeld zijn over zeven dagen en 8 uur per dag bedragen, mag de arbeidsduur oplopen tot 56 uur per week.

PSC 303.01

In de filmproductiesector mag, onder bepaalde voorwaarden, tot 53 uur per week gewerkt worden.

Lees meer

Terug naar boven


 • Hoe worden zon- en feestdagen vergoed?

PC 227

Werkprestaties, geleverd op zon- en feestdagen, zijn meer betaald dan andere dagen. In PC 227 moet het loon van deze prestaties verhoogd worden met minstens 15%. Op vraag van de werknemer kunnen de loontoeslagen worden betaald of omgezet in recuperatietijd, voor zover deze keuze wordt gemaakt voor een periode van één jaar.

Zaterdagen worden aanzien als normale werkdagen dus er is hiervoor geen specifieke loontoeslag van toepassing.

PSC 303.01

Binnen de filmsector gaat het er anders aan toe. Werken op zon - en feestdagen, indien een bepaalde draaiperiode het vereist en indien aangegeven in het contract, worden op een normale wijze vergoed. Er moet wel compensatierust worden toegekend binnen de zes weken volgend op de betreffende zon- of feestdag waarin gewerkt werd: Eén dag compensatierust indien meer dan vier uur werd gewerkt en een halve dag indien minder dan vier uur werd gewerkt.

Het loon voor de overuren, gepresteerd op een zon- of feestdag, wordt met 100 % verhoogd op basis van het in de overeenkomst voorziene loon.

Lees meer

Terug naar boven


 • Hoeveel bedraagt de toeslag voor nachtarbeid?

Indien je nachtarbeid verricht in de audiovisuele sector moet de werkgever een toeslag van minimum 50% betalen of, indien je dat wenst, het aantal uren omzetten in recuperatietijd.

De werknemers die nachtarbeid verrichten mogen niet meer dan 50 uur per week presteren. In het geval dat nachtprestaties verdeeld zijn over zeven dagen en 8 uur per dag bedragen, dan mag de arbeidsduur 56 uur per week bedragen.
Let op: de keuze tussen recuperatietijd of toeslag heeft betrekking op al je gelijkaardige prestaties voor één jaar.

PC 227

Binnen de televisieomroepen, de productiehuizen en de facilitaire bedrijven spreekt men van nachtarbeid indien er tussen 01u00 en 06u00 prestaties geleverd worden. Bij de radio-omroepen daarentegen spreekt men van nachtarbeid als er gewerkt wordt tussen 00u00 en 05u00.

PSC 303.01

Binnen de sector van de film is nachtarbeid eveneens toegelaten. Als je bijvoorbeeld gewerkt hebt tot 23u00, mag je de dag nadien niet opnieuw beginnen werken voor 10u00. Indien je machinist, elektricien of decorbouwer bent, mag deze onderbreking gereduceerd worden tot 10 uur.

Lees meer

Terug naar boven


Good to know:

Wettelijk gezien moet er tussen twee prestaties in een rustpauze van minstens 11 uur ingelast worden.

 

 • Heb ik recht op eco-cheques?

Als je werkzaam bent in de audiovisuele sector (PC 227), ontvang je ten laatste op 31 juli eco-cheques of een evenwaardig voordeel, zoals cultuurcheques of waardebonnen.

Lees meer

Terug naar boven


 • Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Indien je ten minste 130 dagen gewerkt hebt binnen hetzelfde bedrijf, ontvang je bij een werkgever in PC 227 een eindejaarspremie. Of het nu handelt over één contract of over meerdere opeenvolgende contracten van bepaalde duur, wanneer de grens van 130 dagen wordt overschreden, heb je hier recht op.

Alle werknemers van PC 227 hebben jaarlijks ook recht op een premie van 250€ (bruto voor de werknemer). Deze premie wordt ofwel toegevoegd aan de eindejaarspremie of in sommige bedrijven omgezet in ecocheques of verhoging van een aanvullend pensioen. Voor de deeltijdse bedienden, wordt de jaarlijkse premie toegekend pro rata hun deeltijds arbeidsstelsel.

Lees meer

Terug naar boven


 • Geldt verplaatsingstijd als arbeidstijd?

De verplaatsingstijd van de woonplaats naar de werkplaats wordt in PC 227 niet beschouwd als arbeidstijd en wordt dus niet vergoed. De verplaatsingstijd naar de locatie, anders dan de gewone werkplaats, die de gewone verplaatsingstijd naar de normale tewerkstellingsplaats overstijgt, wordt niet als arbeidstijd beschouwd maar wordt wel vergoed. De verplaatsingskosten worden in dat geval betaald.

Lees meer

Terug naar boven


 • Is een werkgever verplicht bij te dragen aan de vervoerskosten?

PC 227

Als je werkzaam bent in de audiovisuele sector en je gebruik maakt van het openbaar vervoer om naar je werk te gaan, is de werkgever verplicht om 80 procent van het ticket te betalen. Als je je daarentegen verplaatst met je auto ligt de financiële tussenkomst lager. Het aantal kilometers dat terugbetaald wordt, is gelijk aan 50 procent van de prijs van een treinabonnement per maand met een limiet van 25€ per maand als je vijf dagen per week werkt. Indien de werkgever daartoe bereid is, mag deze natuurlijk altijd meer betalen.

Lees meer

PSC 303.01
Binnen de filmsector worden de verplaatsingskosten vanaf 25 kilometer van je woonplaats vergoed. De kosten die je tijdens een draaiperiode maakt om je van locatie naar locatie te verplaatsen zijn eveneens ten laste van de producent.

Wanneer voor de productie van een film een verplaatsing moet worden gedaan van verschillende dagen, zijn de verblijf- en maaltijdkosten ten laste van de producent. Ook als je je eigen werkmateriaal gebruikt, moet de werkgever je hiervoor een vergoeding betalen.

Lees meer

Terug naar boven


 • Wanneer heb ik recht op anciënniteitsverlof?

Alle werknemers actief in PC 227 krijgen één dag anciënniteitsverlof per schijf van vijf jaar waarin ze bij dezelfde werkgever werkzaam zijn, met een maximum van drie dagen.

Lees meer

Terug naar boven


 • Wordt er vorming door de werkgever voorzien?

PC 227

Elke werkgever is ook verplicht om elke werknemer minstens één dag opleiding te laten volgen. Daarnaast is elke werkgever ook verplicht om in de loop van twee jaar elke werknemer vijf dagen opleiding te laten volgen. Deze vijf dagen mogen wel verdeeld worden onder meerdere werknemers, bijvoorbeeld: één werknemer volgt twee dagen opleiding en een andere drie dagen opleiding.

Lees meer

Terug naar boven

 

 • Wat is de minimum leeftijd voor SWT (Brugpensioen)?

PC 227

De leeftijd waarop werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-toeslag (SWT) kunnen gaan, voorheen beter bekend als brugpensioen, is tot 31 december 2017 vastgesteld op 60 jaar. Daarna kan deze leeftijd stijgen.

Lees meer

Terug naar boven


 • Uitzendkrachten?

Indien je als uitzendkracht tewerkgesteld wordt dan gelden ook alle CAO’s (zoals de loonbarema’s en kostenvergoedingen) van het Paritair Comité waaronder je werkgever valt.

Terug naar boven