Meer weten over

CAO’s in een notendop

Wat staat er in de verschillende CAO’s? Hieronder geven we alvast een samenvatting. Deze is mogelijk voor interpretatie vatbaar. Daarom verwijzen we voor de meest correcte informatie naar de CAO’s zelf of naar de arbeidswetgeving. Let op dat er andere CAO’s gelden voor de audiovisuele sector als voor de filmsector.

 

Een klein overzicht van de basisregels van het spel:

Hoeveel ga ik verdienen?

Hoeveel uren mag ik op een dag maximaal werken?

Hoe worden zon- en feestdagen vergoed?

Hoeveel bedraagt de toeslag voor nachtarbeid?

Heb ik recht op eco-cheques?

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Geldt verplaatsingstijd als arbeidstijd?

Is een werkgever verplicht bij te dragen aan de vervoerskosten?

Wanneer heb ik recht op anciënniteitsverlof?

Wordt er vorming door de werkgever voorzien?

Wat is de minimum leeftijd voor SWT (Brugpensioen)?

Bestaat er een algemene CAO voor de filmsector? • Hoeveel ga ik verdienen?

Het minimumloon dat je binnen de audiovisuele sector (PC 227) zal verdienen, hangt af van de functie die je uitoefent en van je ervaring. De functies die in de sector voorkomen werden gehergroepeerd in algemene categorieën waarbij rekening gehouden werd met verantwoordelijkheden, kennis, sociale interactie, operationele verplichtingen en minpunten van de functie.

Elke categorie verwijst naar een verschillend loonbarema. Deze barema’s omschrijven de minimumbedragen waaraan elke werkgever zich moet houden bij het uitbetalen van de lonen. 

Het minimumloon voor jouw functie berekenen kan hier:

Ook in de sector van de filmproductie (PSC 303.01) is de verloning gebaseerd op functiebeschrijvingen.

Terug naar boven

 • Hoeveel uren mag ik op een dag maximaal werken?

Werkdagen van 9 tot 5 zijn een zeldzaamheid in de audiovisuele sector. Het werkpatroon hangt volledig af van uiteenlopende aspecten zoals de aard van de productie, de actualiteit, de te respecteren deadlines van bijvoorbeeld het televisiejournaal, enzovoort. Aangezien elke geleverde arbeidsprestatie en een flexibel werkpatroon correct verloond dienen te worden, hebben de sociale partners hiervoor een aantal regels opgesteld.

In PC 227 zijn er specifieke regels voor werknemers die onderworpen zijn aan de grote flexibiliteit (uurschema’s die afwijken van de reguliere arbeidsduur). Voor hen wordt de maximum dagelijkse arbeidsduur vastgesteld op 12 uur. De wekelijkse arbeidsduur is beperkt tot 50u per week. Gedurende 6 weken per jaar, mag deze arbeidsduur opgetrokken worden tot 60u.

In de filmproductiesector mag binnen bepaalde criteria er bijvoorbeeld tot 53 uur per week gewerkt worden

Lees meer

Terug naar boven

 • Hoe worden zon- en feestdagen vergoed?

Werkprestaties, geleverd op zon- en feestdagen, zijn meer betaald dan andere dagen. In PC 227 moet het loon van deze prestaties verhoogd worden met minstens 15%. Op vraag van de werknemer kunnen de loontoeslagen worden betaald of omgezet in recuperatietijd, voor zover deze keuze wordt gemaakt voor een periode van één jaar. Zaterdagen worden aanzien als normale werkdagen dus er is hiervoor geen specifieke loontoeslag van toepassing.

Binnen de filmsector gaat het er anders aan toe. Werken op zon - en feestdagen, indien een bepaalde draaiperiode het vereist en indien aangegeven in het contract, worden op een normale wijze vergoed. Er moet wel compensatierust worden toegekend binnen de 6 weken volgend op de betreffende zon- of feestdag waarin gewerkt werd. Het loon voor de overuren, gepresteerd op een zon- of feestdag, wordt met 100 % verhoogd op basis van het in de overeenkomst voorziene loon.

Lees meer

Terug naar boven

 • Hoeveel bedraagt de toeslag voor nachtarbeid?

Indien je nachtarbeid verricht in de audiovisuele sector moet de werkgever een toeslag van minimum 50% betalen of, indien je dat wenst, het aantal uren omzetten in recuperatietijd.

De werknemers die nachtarbeid verrichten mogen niet meer dan 50u/week presteren. In het geval dat nachtprestaties verdeeld zijn over 7 dagen en 8u per dag bedragen, dan mag de arbeidsduur 56u per week bedragen.
Let op: de keuze tussen recuperatietijd of toeslag heeft betrekking op al je gelijkaardige prestaties voor één jaar.

Binnen de sector van de film is nachtarbeid eveneens toegelaten. Verder dient een onderbreking tussen verschillende werkdagen minstens 11 uur te bedragen. Indien je machinist, elektricien of decorbouwer bent, mag deze onderbreking gereduceerd worden tot 10 uur.

Lees meer

Terug naar boven

Good to know:

Wettelijk gezien moet er tussen twee prestaties in een rustpauze van minstens 11 uur ingelast worden.

 • Heb ik recht op eco-cheques?

Als je werkzaam bent in de audiovisuele sector , ontvang je rond het einde van de maand juli eco-cheques, cultuurcheques of waardebonnen. De werkgevers van de audiovisuele sector zijn sinds 2012 namelijk verplicht om een vast systeem van voordelen in te voeren om de koopkracht van de werknemers te verbeteren.

Lees meer

Terug naar boven

 • Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Indien je ten minste 130 dagen gewerkt hebt binnen éénzelfde bedrijf, ontvang je bij een werkgever in PC 227 een eindejaarspremie. Of het nu handelt over één contract of over meerdere opeenvolgende contracten van bepaalde duur, als de grens van 130 dagen voorbij is, heb je hier recht op.

Lees meer

Terug naar boven

 • Geldt verplaatsingstijd als arbeidstijd?

De verplaatsingstijd van de woonplaats naar de werkplaats wordt in PC 227 niet beschouwd als arbeidstijd en wordt dus niet vergoed. De verplaatsingstijd naar de locatie, anders dan de gewone werkplaats die de gewone verplaatsingstijd naar de normale tewerkstellingsplaats overstijgt, wordt niet als arbeidstijd beschouwd maar wordt wel vergoed (de verplaatsingkosten worden betaald).

Lees meer

Terug naar boven

 • Is een werkgever verplicht bij te dragen aan de vervoerskosten?

Als je werkzaam bent in de audiovisuele sector en je gebruik maakt van het openbaar vervoer om naar je werk te gaan, is de werkgever verplicht om 80% van het ticket te betalen. Als je je daarentegen verplaatst met je auto, ligt de financiële tussenkomst lager. Het aantal kilometers dat terugbetaald wordt, is gelijk aan 50% van de prijs van een treinabonnement per maand met een limiet van 25€ per maand als je vijf dagen per week werkt (de werkgever mag natuurlijk altijd meer betalen).

Lees meer

Terug naar boven

Binnen de filmsector worden de verplaatsingskosten vanaf 25km van je woonplaats vergoed. De kosten die je tijdens een draaiperiode maakt om je van locatie naar locatie te verplaatsen zijn eveneens ten laste van de producent.

Wanneer voor de productie van een film een verplaatsing moet worden gedaan van verschillende dagen, zijn de verblijf en maaltijdkosten ten laste van de producent. Als je je eigen werkmateriaal gebruikt, moet de werkgever je hiervoor een vergoeding betalen.

Lees meer

Terug naar boven

 • Wanneer heb ik recht op anciënniteitsverlof?

Alle werknemers actief in PC 227 krijgen een dag anciënniteitsverlof per schijf van vijf jaar waarin ze bij dezelfde werkgever werkzaam zijn, met een maximum van drie dagen.

Lees meer

Terug naar boven

 • Wordt er vorming door de werkgever voorzien?

Om het werkproces te optimaliseren is elke werkgever verplicht om per werknemer minimum vijf vormingsdagen over een periode van twee jaar te voorzien.

Lees meer

Terug naar boven

 • Wat is de minimum leeftijd voor SWT (Brugpensioen)?

De leeftijd waarop werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) kunnen gaan, voorheen beter bekend als brugpensioen, is momenteel vastgesteld op 60 jaar.

Lees meer

Terug naar boven

 • Bestaat er een algemene CAO voor de filmsector?

Alle arbeidsvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de productie van films, samengevat in één CAO.

Lees meer

Terug naar boven