Jaarlijkse premie

PC 227

Vanaf 1 januari 2016 zal voor alle werknemers van PC 227 een nieuwe CAO van kracht zijn betreffende de jaarlijkse premie.

Deze premie bedraagt 250€ (bruto voor de werknemer) en zal vanaf december 2016 worden toegekend aan iedere werknemer die het gehele kalenderjaar ononderbroken verbonden is geweest door een arbeidsovereenkomst. Voor de deeltijdse bedienden, wordt de jaarlijkse premie toegekend pro rata hun deeltijds arbeidsstelsel.

De werknemers die niet gebonden waren door een arbeidsovereenkomst tijdens een volledig kalenderjaar hebben eveneens recht op een jaarlijkse premie pro rata berekend, indien ze minstens 130 dagen (= 988 uur voor een voltijdse betrekking en pro rata voor een deeltijdse betrekking) van effectieve of gelijkgestelde prestaties geleverd hebben, al dan niet ononderbroken, voor eenzelfde werkgever.

De werknemer die werd ontslagen voor het einde van het kalenderjaar, heeft recht op een jaarlijkse premie en dit pro rata de volledige maanden van effectieve of gelijkgestelde prestaties, in functie van zijn voltijdse of deeltijdse tewerkstelling, en op voorwaarde dat hij zes maanden anciënniteit heeft bij de effectieve beëindiging van de arbeidsrelatie.

De jaarlijkse premie is niet van toepassing op de bedienden die tijdens de duurtijd van de CAO effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen gelijkwaardig in koopkracht krijgen volgens de modaliteiten die eigen zijn aan de onderneming. Deze voordelen zijn beperkt tot de volgende mogelijkheden:

  • verhoging van het brutoloon
  • verhoging van de werkgeverspremies gestort ten titel van aanvullend pensioen
  • toekenning of verhoging van ecocheques
  • toekenning of verhoging van maaltijdcheques.

De verhogingen en/of voordelen in koopkracht, van welke aard ook, worden aangerekend per bediende, voor hun totale kost, op de loonkost (bruto + vakantiegeld + werkgeversbijdrage RSZ) van de jaarlijkse premie door de werkgever, namelijk 382 € voor het jaar 2016.

De keuze van het(de) type(s) van voordeel, evenals de toekenningsvoorwaarden, zijn onderworpen aan een melding aan mediarte.be vóór 31/03/2016.


CAO
 
jaarlijkse premie