Animatiefilm productie

De leidinggevende technici van de animatiefilm zijn:

 • De realisator ­animatie
 • De chef animatie
 • De chef-­decorateur animatie
 • De chef-­traceerder-­kleurder ('gouacheur')
 • De chef-­cameraman (beeld per beeld)
 • De chef-­tekenaar animatie
 • De chef kleurmodellen

 

De werknemers die in de volgende lijst zijn opgenomen worden beschouwd als technici van de animatiefilm. Deze lijst en deze definities zijn enuntiatief en niet limitatief.


De
realisator animatie

 • Bouwheer van de bewerking, de stijl en het draaiboek, de realisator animatie leidt het onderzoek, de voorbereiding en de realisatie van de film. Hij waakt, gedurende de productie, over de naleving van de stijl, artistieke en grafische criteria van de film.

De eerste regie-­assistent animatie

 • De eerste regie-­assistent animatie staat de realisator bij om alle technische problemen (het fabriceren en het organiseren van het werk) op te lossen. 
Hij is belast met de uitvoering van de 'lay-­out' onder het toezicht van de realisator.

De tweede regieassistent animatie

 • De tweede regie-­assistent ­animatie is verantwoordelijk voor de uiteindelijke controle. 
Hij zorgt voor de verbinding en de technische coördinatie tussen de verschillende fasen in het fabriceren van de film.
 Volgens de belangrijkheid van de productie kan hij worden bijgestaan door technici uit andere beroepencategorieën.

De story­boarder

 • De storyboarder verzekert de grafische aanpassing, de ontwikkeling van het draaiboek en de timing van het 'storyboard' onder leiding van de realisator.

De assistent-story­boarder

 • De assistent-storyboarder schrijft het 'storyboard' over en voert de plannen met overgangen uit.

De 'lay out'- tekenaar

 • De tekenaar 'lay out' staat in voor de bewerking van het 'storyboard' door de plaatsing, plan per plan, van de decorelementen, de positionering van de personages, speciale effecten, camera instellingen en bewegingen van de camera en door erover te waken dat de artistieke elementen geherwaardeerd worden.

De assistent 'lay out'

 • De assistent 'lay out' schrijft het werk over en voert de kleurmodellen van de personages en accessoires uit.

De chef-­tekenaar animatie

 • De chef-­tekenaar animatie ontwerpt de 'model-­sheets', ofwel de grafische vertegenwoordiging van de personages (houding en expressie), accessoires, plaatsen en speciale effecten in naleving van de stijl die in de bijbel werd bepaald.

De assistent-­tekenaar animatie

 • De assistent-­tekenaar animatie staat in voor de overschrijving en de formattering van de model sheets, personages, accessoires, plaatsen en speciale effecten.

De chef-­kleurmodellen

 • De chef-­kleurmodellen zoekt en stelt kleurmodellen van personages en accessoires voor. Hij superviseert de uitvoering en declinatie ervan.

De assistent kleurmodellen

 • De assistent kleurmodellen voert de kleurmodellen van personages en accessoires uit.

De chef-­animator

 • De chef-­animator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de animatie, overeenkomstig het bestek en het werkplan welke met zijn aanwijzingen worden opgesteld.

De animator

 • De animator werkt op basis van de gegevens welke worden verstrekt door de realisator-­animatie ('storyboard') en door de chef-animator.
 Hij brengt bij middel van manipulatie of tekeningen de in de 'lay-­out' bepaalde elementen in beweging. Hij stelt de onderscheiden vlakken in beweging en leidt het werk van zijn assistent. Hij is verantwoordelijk voor de opnamebladen.

De assistent-­animator

 • De assistent-­animator werkt onder leiding van de animator.
 Hij leidt sommige fasen in de vlakken, hij herneemt de tekeningen van de animator en past ze aan aan de normen van de 'model-­sheets'.

 

De chef-­decorateur animatie

 • De chef-­decorateur ­animatie werkt volgens de gegevens van de realisator-animatie ('story­board' en 'lay-­out'). 
Hij zoekt de geschikte decors, stelt ze samen en werkt ze uit, hetzij per vlak hetzij in de ruimte.
 Hij bepaalt de kleurmodellen voor alle elementen welke het beeld vormen of voor een gedeelte ervan.

De assistent-­decorateur animatie

 • De assistent-­decorateur animatie werkt onder leiding van de chef-­decorateur animatie.
 Hij staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en de plaatsing van de elementen welke door de chef-­decorateur animatie worden gevraagd.

De technicus en tekenaar-­animatie

 • De technicus en tekenaar-­animatie zorgt voor het reproduceren van iedere tekening, maquette, voorwerp of personage in de ruimte welke door de animator of de decorateur worden verschaft. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in om het even welk materiaal, vlak of in de ruimte. Behoren tot deze categorie: de traceerders, de intervallisten, de nettekenaars, de uitvoeringstekenaars, de kleurders ('gouacheurs'), de costumiers, de schrijnwerkers, de schilders, de mecaniciens, gespecialiseerd in de animatiefilm.

De chef-­traceerder-­kleurder ('gouacheur')

 • De chef-­traceerder-­kleurder ('gouacheur') werkt met de verantwoordelijke chef van de dienst 'checking'.
 Hij is belast met de verdeling van het werk. 
Hij is verantwoordelijk voor de technische kwaliteit van het traceerwerk en van het kleuren ('gouachage').

De chef-­cameraman beeld per beeld

 • De chef-­cameraman beeld per beeld is verantwoordelijk voor de technische kwaliteit van de beeldopname.

  Hij zorgt voor:

            -  het verloop van de opnamen volgens het opnameblad;

            -­ de trucages aan de beeldopname en de controle van de trucages welke aan het laboratorium 
worden gevraagd;

            -­  het tot stand brengen van speciale effecten;

            -­  de verlichting;

            -­  het kadreren;

            -­  de uitvoering van de bewegingen met de apparatuur.


Hij houdt toezicht op de ontwikkeling en op het afdrukken, met inbegrip van de lichtnummering van de eerste kopie.
 Hij is verantwoordelijk voor de opname van de beelden en voor de animatie-­proeven.
 Bij ontstentenis van een hulpcameraman, zorgt hij zelf voor de beeldopname. 


De cameraman beeld per beeld

 • De cameraman (beeld per beeld) werkt onder de directie van de chef-­cameraman (beeld per beeld). Hij is belast met de voorbereiding van de beeldopname.
 Hij is eveneens belast met de beeldopname, met het uitvoeren van de proeven onder de verantwoordelijkheid van de chef-cameraman beeld per beeld.

 

De cameraman compositing

 • De cameraman compositing staat in voor de samenstelling van alle elementen die het eindbeeld van een plan vormen, evenals hun overgang en voegt de aanvullende effecten toe die overeenkomstig het 'story­board' gevraagd werden.

De assistent-­cameraman compositing

 • De assistent-­cameraman compositing helpt de cameraman bij de voorbereidende en coördinatiewerken van de compositingfase.