Anciënniteitsverlof

PC 227
 

Aan de voltijdse werknemer wordt 1 dag anciënniteitsverlof per volbrachte schijf van vijf jaar bij dezelfde werkgever toegekend met een maximum van drie dagen wanneer de werknemer tewerkgesteld wordt in een wekelijkse arbeidsregeling van vijf dagen.

  • Onder anciënniteit wordt verstaan de periode gedurende dewelke de werknemer met één of meerdere arbeidsovereenkomsten en zonder onderbreking tewerkgesteld is geweest bij dezelfde werkgever 
  • Het recht op anciënniteitsverlof wordt voor het eerst uitgeoefend in de loop van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de vereiste anciënniteit wordt verworven
  • Het loon van de anciënniteitsverlofdag wordt berekend volgens de berekeningsregels van het feestdagenloon

 

CAO Anciënniteitsverlof