Algemene voorwaarden

Incorrecte of foutieve gegevens

mediarte.be onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Technische werking van het systeem

mediarte.be spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. mediarte.be kan echter niet garanderen dat de website www.mediarte.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. mediarte.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Indien wij besluiten om de inhoud van onze Algemene Voorwaarden te wijzigen zullen wij deze wijzigingen door middel van een prominente aankondiging op onze website plaatsen.

Privacy

In principe kunt u deze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de website of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt. 

Bezoekers van mediarte.be kunnen zich ook via deze website registreren. Door registratie op deze website zijn de persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor andere media van mediarte.be en kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met derden. 

De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres,, emailadres, telefoon, etc.) die gebruikers bij de registratie ingeven, worden opgenomen en verwerkt in de database van mediarte.be. 

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. 

Je garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de websites van mediarte.be. 

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen slechts voor die rechtbanken te brengen.